Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Krycí list – Oprava koupaliště ve Vítkově

Oprava koupaliště ve Vítkově

Příloha č.1

Krycí list

 

Veřejný zadavatel:                            Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Dělnická 705, 749 01  Vítkov

IČ: 00037494, DIČ: CZ00037494

Zhotovitel:

 

Název:  
Právní forma:  
IČ:   DIČ:  
Sídlo/místo podnikání:  
Stát:  
Oprávněný zástupce uchazeče:          
Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče:  
tel.:  
e-mail:  
www:     číslo datové schránky:  

 

H O D N O T Í C Í    K R I T É R I A 

Nabídková cena A.  ……………………………………….

B.  ……………………………………….

C.  ……………………………………….

Celková nabídková cena bez DPH (hodnocené kritérium)  
Cena včetně DPH  
DPH v %/DPH v Kč  

 

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (uchazeč) …………………………………………………………………………………………..

 

se sídlem/místem podnikání ……………………………………………………………………………..

 

IČ …………………………………………., zastoupený …………………………………………………….,

 

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku     

Oprava koupaliště ve Vítkově jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

-         se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl,

že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;

-         je v souladu se zněním § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ekonomickya finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,

-         neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

 

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

 

 

V ……………………………………. dne…………….

 

 

 

…………………………………………..….……

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele

 

 

…………………………………………..….……

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby