Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace – Oprava koupaliště ve Vítkově

Oprava koupaliště ve Vítkově

SMLOUVA O DÍLO

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

 

I.

Smluvní strany

 

OBJEDNATEL: Město Vítkov

 

zastoupeno: Technické služby města Vítkova

se sídlem: Dělnická 705, 749 01 Vítkov

zastoupený: Zdeňkem Hegarem, ředitelem organizace společnosti

IČ: 00037494

DIČ: CZ00037494

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Hegar

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Vrchovecký

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 232331821/0100

ZHOTOVITEL:

 

 

II.

Předmět díla

 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí ke zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava koupaliště ve Vítkově “ ve stupni dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace pro provádění stavby dle Vyhl. č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 62/2013 Sb.). Projektová dokumentace bude zpracována na základě těchto dokumentů:

 

A. Generální oprava bazénového tělesa včetně ochozů

B. Oprava (úprava) technologické části bazénu – filtrace, čerpadla, rozvody ….

C. Revitalizace vstupního prostoru (obsluha, kabiny), vybudování dětského hřiště, oprava

dětského bazénu, úprava rozvodů elektřiny, provozní a sadové úpravy vyvolané opravami

v bodech A., B.

2. Obsah a rozsah díla:

a) Zabezpečení vstupních podkladů

 • objednatel je povinen provádět součinnost při plnění díla do 14 dní od dne vyzvání ze strany zhotovitele (případně dotčeného orgánu). Jedná se zejména o případná rozhodnutí k návrhu řešení realizace díla.

b) Rozsah díla

A) Stavební část

 • A., B., C., viz. bod č. 3 Rozsah poptávaných prací v jednotlivých bodech plnění

 

c) Obsah výkresové části

 • Situační plánek (1:1000 – 1:500)
 • Půdorysy, řezy a pohledy objektu ve stávajícím stavu (1:100-1:50)
 • Situační plánek se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště
 • Půdorysy, řezy a pohledy objektu se zakreslením jednotlivých stavebních úprav (1:100 – 1:50)

d) Obsah další části dokumentace

 • Požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva požární bezpečnosti stavby, vyjádření HZS bude dodáno ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti
 • Rozpočet díla, včetně slepého rozpočtu a výkazu výměr

e) Doklady

 • vyjádření známých správců inženýrských sítí k jejich existenci

 

f) Vyjádření dotčených orgánů ke stavebnímu řízení

(v rozsahu vyjádření správců sítí k projektové dokumentaci, stanovisko HZS)

- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

3. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se zavazuje provést pod svým osobním vedením.

 

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provedení díla

Dílo bude provedeno v sídle zhotovitele.

5. Objednatel závazek zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se dílo převzít a uhradit cenu díla.

6. Rozsah prací se vztahuje na činnosti jmenovitě vyspecifikované v bodě 2.b) – f) a článku IV. Bodě 1.

 

III.

Doba plnění díla

 

1. Termín pro zahájení díla: neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo a dodání všech nezbytných podkladů (viz čl. II., odst. 2a) )

2. Termín pro předání díla včetně výše uvedených dokladů dle čl. II odst. 2 b) až 2 d) této smlouvy je zhotovitelem stanoven

 • DSP: do 45 kalendářních dní ode dne uzavření SoD a předání všech nezbytných podkladů (viz čl. II., odst. 2 a) ), které bude písemně potvrzeno. Tato první fáze provádění díla se sjednává jako fixní závazek, o jehož opožděné plnění nemá objednatel zájem. Prodlení, byť o jediný den, bude považováno za podstatné porušení celého závazku o dílo, přičemž objednatel bude v takovém případě oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, a zároveň po zhotoviteli požadovat veškeré sankční následky, jež ze své povahy po odstoupení od smlouvy přetrvávají.

 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude zahájeno po písemném pokynu objednatele.

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši dle níže uvedené tabulky

 

1/ PD pro stavební povolení a pro provedení stavby

2/ Požárně bezpečnostní řešení

3/ Rozpočet včetně výkazu výměr

4/ Tisk 6 ks paré, 2x elektronicky, kompletace, režie

CELKEM cena bez DPH

Autorský dozor

Kč/hod. + Kč/km

 

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2. Cena podle odst. 1., v případě změny rozsahu díla, může být zvýšena pouze na základě písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě stvrzeného podpisem obou stran.

3. Veškeré náklady / poplatky spojené s výkonem inženýrské činnosti v rámci díla nejsou součástí výše uvedené ceny za dílo a budou fakturovány samostatně dle skutečné výše poplatků stanovených příslušným stavebním úřadem nebo jiným zúčastněným orgánem.

4. K výše uvedené celkové ceně díla bude doúčtováno DPH ve výši shodné s aktuálními daňovými zákony, účinnými v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

V.

Platební podmínky, fakturace

 1. V případě neplnění povinnosti ze strany objednatele ve smyslu čl. II. Předmět díla, odstavce 2a, je zhotovitel oprávněn požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši k rozpracovanosti díla.

2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu za dílo nebo dílčí část díla po protokolárním předání a převzetí díla nebo dílčí části díla nejpozději do 14 dní ode dne vystavení faktury. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčím způsobem.

3. Fakturace bude probíhat následujícím způsobem:

 • fakturace PD pro stavební povolení proběhne pro předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení a po získání stavebního povolení
 • fakturace PD pro provedení stavby proběhne po předání a převzetí dokumentace pro prováděnístavby
 • fakturace za položku Autorský dozor bude provedena v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem a to po předání stavby objednateli.

4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro obě smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody a pod…).

5. Faktura musí především obsahovat :

 • označení faktury a její evidenční číslo
 • přesný název a sídlo zhotovitele i objednatele
 • údaj zhotovitele o zapsání v obchodním rejstříku včetně spisové značky nebo údaj o zápisu do jiné evidence
 • IČ a DIČ objednatele i zhotovitele
 • název předmětu a místo plnění díla dle Čl. II., odst. 1. smlouvy
 • číslo smlouvy a den jejího uzavření
 • datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti daňového dokladu
 • cenu díla včetně údajů o DPH
 • označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka uhrazena

6. Objednatel může fakturu – daňový doklad v době splatnosti vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se daňový doklad považuje za nedoručený a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Odpovědnost za vady a nedodělky

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a je v souladu se současnými platnými zákony, vyhláškami, normami, předpisy a technologickými postupy, není-li písemně požadováno jinak.

2. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu bezplatně provést do 10-ti pracovních dnů od uvědomění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. V případě neodstranění vad v dohodnutém termínu je objednavatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla, bez DPH, a to za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit.

4. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení změny projekčního řešení bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního řešení je objednatel povinen v rámci objednaného autorského dozoru před zahájením daných prací projednat se zhotovitelem. O takovém projednání bude vyhotoven zápis z jednání. Pokud dojde v rámci realizace díla ke změnám oproti projektu bez vědomí zhotovitele, nemá objednatel nárok požadovat náhradu škody, ani úhradu více prací, které takovou změnou oproti projektu můžou objednateli nastat.

5. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

 

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho části objednatelem.

2. Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran.

3. Objednatel se zavazuje dílo nebo dílčí dodávku, dle článku II, od zhotovitele převzít při jeho předložení, nebo kdykoliv na základě písemné výzvy zhotovitele v termínu minimálně 5 dnů předem. Nepřevezme-li objednatel dílo, má se za to, že dílo bylo předáno a převzato, ve lhůtě uvedené ve výzvě zhotovitele. Tímto dnem přechází nebezpečí škody na objednatele.

4. Projektová dokumentace bude předána ve čtyřech výtiscích. Dále bude dílo předáno jedenkrát v elektronické podobě ve formátu pdf.

5. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem projednání stavby s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, zpracování vyššího stupně dokumentace stavby. K jiným účelům je objednatel oprávněn poskytnout předmět díla třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

6. Převzetím díla objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením.

 

VIII.

Smluvní pokuty a slevy

 1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,01 % ze smluvní ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje tuto slevu poskytnout. Dílo se považuje za dokončené v případě podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po objednateli požadovat úroky z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky, a to za každý den prodlení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit.

3. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky nejsou způsobilé k započtení.

 

IX.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení podle tohoto článku.

2. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému prodlení s plněním povinností dohodnuté v této smlouvě. Za výrazné prodlení dle této smlouvy se považuje 60 dnů. Odstoupením nezaniká právo požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši k rozpracovanosti díla.

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel bude práce dle této smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to i po písemném upozornění objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li k nápravě.

4. Smluvní strana, která bezdůvodně odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé, kde dni odstoupení od smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 % ze smluvené ceny díla. Odstoupením od smlouvy nezanikají i další případné nároky odstoupivší strany, které podle své povahy zanikat nemají.

 

X.

Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – číslovaným dodatkem k této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran.

2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních jejích ustanovení.

3.Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předchozí smluvní ujednání učinily.

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla. Je dohodnuto, že budou provedena minimálně 2 projednání dokumentace, a to vstupní jednání a jednání v rozpracovaném stavu pro možné připomínkování. Z každého jednání bude proveden písemný zápis.

6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace výše uvedené stavby, a to zabezpečovat zejména:

 • účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
 • poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 
 • kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
 • posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,
 • vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci,
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
 • účast na kontrolních dnech stavby,
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení,
 • účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Ve Vítkově dne V ……………. dne:

Zdeněk Hegar

ředitel Technických služeb města Vítkova