Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Svoz bioodpadu

SVOZ BIOODPADU

 

Technické služby města Vítkova, p.o. v úterý dne 5. 4. 2016 zahájí pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. Jedná se o oranžové kontejnery o objemu 15 m3, kontejnery s hnědým víkem s nápisem Biologický odpad o objemu 1100 l a hnědé sběrné plastové  nádoby o objemu 240 l. Svoz začíná již od 6 hodin ráno, proto by občané měli mít připraveny své odpadové nádoby na obvyklých místech. Velkoobjemové kontejnery o objemu 15 m3 oranžové barvy budou umístěny na stejných stanovištích jako v loňském roce.  

 

Proč se do systému zapojit?

 • biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lokálně může být až 60%. Odděleným sběrem bioodpadu umožníme jeho další využití a snížení množství skládkového odpadu.
 • odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • povinnost třídění bioodpadu přijde s novým Zákonem o odpadech v nejbližším období i do ČR.
 • předchází se zákonnému poplatku za uložení odpadu na skládku.

 

Čeho chceme dosáhnout?

Tříděním bioodpadu snížíme náklady na svoz směsného komunálního odpadu.

Tříděním bioodpadu plníme legislativní povinnosti – snížíme množství bioodpadu ukládaného na skládku.

Tříděním bioodpadu umožníme jeho využití na výrobu kompostu.

 

Jak třídit?

Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak vznikne a shromažďujte jej odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu  a sáček vhodit do separační nádoby na plast).

 

Pro jaký odpad je služba určená?

 1. ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
 • zbytky zeleniny a ovoce; slupky brambor, mrkve, ohryzky jablek …..
 • čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků
 • skořápky z vajec, ořechů
 • dřevěné piliny, hobliny apod…..
 • (exkrementy drobných zvířat)

 

 1. ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ
 • listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 • „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo
 • uhynulá zvířata
 • papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálu
 • obaly, směsný komunální odpad
 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

 

Kdy bude probíhat svoz bioodpadu?

Harmonogram pravidelného svozu bioodpadu naleznete na webových stránkách tsvitkov.cz, příp. se

obraťte na Městský úřad Vítkov, odbor služeb.

Vytříděný bioodpad je svážen do kompostárny v areálu skládky Nové Těchanovice.