Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

SBĚRNÝ DVŮR VÍTKOV

 

 

 1. ZÁKLADNÍ      ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

 

 

1.1            Název zařízení:

„SBěRNÝ Dvůr Vítkov“, Dělnická ulice, parc. číslo 1695/5, k.ú. Vítkov

 

1.2            Identifikační údaje vlastníka zařízení a provozovatele zařízení

 

Vlastník:  

Město Vítkov, Nám. Jana Zajíce 7, Vítkov, PSČ 749 01, IČ:  00300870

zastoupené starostou Ing. Pavlem Smolkou, tel. 724 183 262

Technické zajištění provozu SD:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov,

PSČ 749 01, IČ: 000 37 494

 

 

 

1.3            Významná telefonní čísla

 

 • Hasiči …………………………………..150
 • Lékařská záchranná služba ..155
 • Policie ………………………………….158
 • Městská policie…………………….156

 

1.4            Příslušné orgány veřejné správy – přehled schvalovacích a dohlížecích úřadů

 

 • Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, odbor životního prostředí

a zemědělství, 28. Října 117, 702 18 Ostrava,

tel.: + 420 595 622 222

 

 • ČIŽP Oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava

tel. +420 595 134 111, +420 731 405 301

 

 • Městský úřad Vítkov, odbor ŽP, Nám. Jana Zajíce 7, 749 01Vítkov

tel.: + 420 556 312 266

 

 • KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Olomoucká 82, 746 01 Opava

tel.: + 420 553 668 841

*   Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v

Ostravě, Živičná 2, 702 69 Ostrava, tel: +420 950 179 211

 

1.5            Umístění zařízení a další údaje o zařízení

Zařízení je umístěno na pozemku ve vlastnictví města Vítkova, parcelní číslo 1695/5 v  k.ú. Vítkov. Zařízení je přístupné ze stávající obslužné místní komunikace ul. Dělnická – podnikatelská zóna.

1.6            Údaj o ukončení stavby zařízení

Územní rozhodnutí městského úřadu Vítkov, odboru výstavby a územního plánování, č.j. MUVI 297/2014 ze dne 8.1.2014, o umístění stavby pod názvem „Sběrný dvůr Vítkov, Dělnická ulice, p.č. 1695/5“ a stavební povolení pod názvem „Sběrný dvůr Vítkov, Dělnická ulice, p.č. 1695/5“

 

1.7            Základní kapacitní údaje

Kapacita sběrného dvora slouží potřebám občanů města Vítkova a jeho místních částí, případně občanům obcí v okolí města Vítkova (na základě smlouvy). Ke skladování komodit tříděného odpadu budou využity velkokapacitní kontejnery objemů 6 m3, 9 m3, 12 m3. Objem kontejnerů vychází z hmotnosti jednotlivých komodit. Sběrný dvůr (SD) je vybaven mobilním EKO skladem pro uložení nebezpečných druhů odpadu (monočlánky, zářivky, výbojky, kyseliny, oleje). Pro obsluhu SD je k dispozici obytný kontejner, ve kterém je umístěna kancelář a hygienické zázemí (WC + umyvadlo s teplou vodou). Obytný kontejner je vybaven vytápěním. SD je vybaven manipulační technikou a mostní váhou.

 

Ukazatel

Komunální + ostatní odpad

Nebezpečný odpad (N, O/N)

Roční kapacita   sběrného dvora

457 t

6 t

Okamžitá kapacita   sběrného dvora

50 t

0,5 t

 

 

1.8            Platnost provozního řádu

Platnost provozního řádu je určena platností stavebního povolení a provozu zařízení, stanovena rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222. V případě změn (např. změna legislativy, provozovatele, vlastníka zařízení, seznamu odpadů, kapacity apod.), požádá provozovatel zařízení příslušný orgán státní správy o schválení změny či dodatku tohoto provozního řádu.

 

 

 1. Charakter      a účel zařízení

           

2.1    Účel, k němuž je zařízení určeno

Sběrný dvůr Vítkov je určen ke sběru a přechodnému umístění odpadů kategorie O, O/N a N, které jsou do zařízení soustředěny za účelem jejich předání oprávněným osobám k dalšímu využití, případně odstranění. Součástí sběrného dvora je také místo zpětného odběru elektrozařízení, akumulátorů a baterií, které budou sbírány buď v režimu zpětného odběru nebo v režimu odpadů. Ve sběrném dvoře se soustřeďují odpady převzaté od fyzických osob, drobných podnikatelů (živnostníků) na území města Vítkova, kteří tam mají trvalý pobyt nebo sídlo firmy, a od právnických osob zřízených městem Vítkov, případně od občanů (fyzických osob) obcí v okolí města Vítkova. Sběrný dvůr rozšiřuje poskytované služby v oblasti ekologie.

Odpady jsou soustřeďovány do shromažďovacích prostředků v souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti v areálu sběrného dvora:

-          sběr odpadů

-          třídění podle druhu a chemického složení

-          shromažďování odpadů před expedicí

-          expedice odpadů k dalšímu nakládání

 

2.2    Seznam druhů odpadů, pro které je zařízení určeno

 

Katalogové číslo

Název odpadu

Kategorie

080111

Odpadní barvy a laky   obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

130110

Nechlorované hydraulické   minerální oleje

N

130205

Nechlorované minerální   motorové, převodové a mazací oleje

N

130206

Syntetické chlorované izolační   a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 130301 Syntetické motorové, převodové   a mazací

N

130208

Jiné motorové, převodové a   mazací oleje

N

130310

Jiné izolační a teplonosné   oleje

N

140603

Jiná rozpouštědla a směsi   rozpouštědel

N

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

150101

Papírové a lepenkové obaly   znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

150102

Plastové obaly

O

150102

Plastové obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150103

Dřevěné obaly

O

150103

Dřevěné obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150104

Kovové obaly

O

150104

Kovové obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150105

Kompozitní obaly

O

150106

Směsné obaly

O

150107

Skleněné obaly

O

150107

Skleněné obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150109

Textilní obaly

O

150110

Obaly obsahující zbytky   nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

150202

Absorpční činidla, filtrační   materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a   ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

150203

Absorpční činidla, filtrační   materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

160103

Pneumatiky

O

160107

Olejové filtry

N

160111

Brzdové destičky obsahující   azbest

N

160112

Brzdové destičky neuvedené pod   číslem 160111

O

160113

Brzdové kapaliny

N

160114

Nemrznoucí kapaliny obsahující   nebezpečné látky

N

160117

Železné kovy

O

160118

Neželezné kovy

O

160119

Plasty

O

160120

Sklo

O

160601

Olověné akumulátory

N

160602

Nikl-kadmiové baterie a   akumulátory

N

160604

Alkalické baterie (kromě   baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

O

170101

Beton

O

170102

Cihla

O

170103

Tašky a keramické výrobky

O

170107

Směsi nebo oddělené frakce   betonu cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

O

170201

dřevo

O

170202

Sklo

O

170203

Plasty

O

170204

Sklo, plasty a dřevo   obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

N

170401

Měď, bronz, mosaz

O

170402

Hliník

O

170403

Olovo

O

170404

Zinek

O

170405

Železo a ocel

O

170406

Cín

O

170407

Směsné kovy

O

170411

Kabely neuvedené pod číslem   1704010

O

170504

Zemina a kamení neuvedené pod   číslem 170503

O

170506

Vytěžená hlušina neuvedená pod   číslem 170505

O

170603

Jiné izolační materiály, které   jsou nebo obsahují nebezpečné látky

N

170604

izolační materiály neuvedené   pod čísly 170601 a 170603

O

170605

Stavební materiály obsahující   azbest

N

170802

Stavební materiály na bázi   sádry neuvedené pod číslem 170801

O

170904

Směsné stavební a demoliční   odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

O

200101

Papír a lepenka

O

200102

Sklo

O

200108

Biologicky rozložitelný odpad   z kuchyní a stravoven

O

200110

Oděvy

O

200111

Textilní materiály

O

200113

Rozpouštědla

N

200114

Kyseliny

N

200115

Zásady

N

200117

Fotochemikálie

N

200119

Pesticidy

N

200121

Zářivky a jiný odpad   obsahující rtuť

N

200125

Jedlý olej a tuk

O

200126

Olej a tuk neuvedený pod   číslem 200125

N

200127

Barvy, tiskařské barvy,   lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

200133

Baterie a akumulátory,   zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie   a akumulátory obsahující tyto baterie

N

200137

Dřevo obsahující nebezpečné   látky

N

200138

Dřevo neuvedené pod číslem   200137

O

200139

plasty

O

200140

kovy

O

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

200202

Zemina a kamení

O

200203

Jiný biologicky nerozložitelný   odpad

O

200301

Směsný komunální odpad

O

200307

Objemný odpad

O

 

 

Ve sběrném dvoře je prováděno třídění odpadů dle jednotlivých druhů ve smyslu jejich umístění do příslušné sběrných nádob a kontejnerů, za účelem umožnění jejich následného využití. Objemné a stavební odpady jsou soustřeďovány v kontejnerech na venkovní manipulační ploše, nebezpečné odpady ve shromaždišti nebezpečných odpadů. Odpady jsou chráněny před povětrnostními vlivy a je zabráněno jejich úniku do životního prostředí. Odpady jsou shromážděny do odpovídajících kovových a plastových kontejnerů certifikovaného výrobce, označeny názvem a katalogovým číslem odpadu, a po naplnění jsou předány oprávněné osobě.  Shromažďovací prostředky s nebezpečným odpadem jsou umístěny ve shromaždišti a jsou označeny názvem, katalogovým číslem, odpovědnou osobou a grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa je umístěn identifikační list nebezpečného odpadu. Dále je ve sběrném dvoře zajištěn zpětný odběr elektrozařízení. Vyřazené elektronické přístroje v režimu zpětného odběru jsou shromažďovány do plechového přístřešku k zpětnému odběru.

 

 

 1. Popis      zařízení

 

Pozemek sběrného dvora (parc. č. 1695/5 v  k.ú. Vítkov) je oplocený pozinkovaným poplastovaným svařovaným pletivem kotveným na ocelové sloupky výšky 2 m. Povrch areálu sběrného dvora tvoří zpevněná panelová plocha a zasakovací zóna tvořená z válcované štěrkodrtě 0-32 mm. Vjezd a výjezd do areálu je zabezpečen posuvnou bránou na elektrický pohon. Areál je uzamykatelný a přístupný z obslužné ulice Dělnická. Areál je zabezpečen kamerovým a elektronickým systém.

 

3.1. Popis technického a technologického vybavení zařízení

 

Nakládání s odpady a jejich likvidace je realizována v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a dle jeho prováděcích předpisů.

 

Základní charakteristika objektů:

 

Stavební objekt SO 01 – obytný kontejner. Slouží obsluze sběrného dvora. Je umístěn u vstupu do areálu. Obsahuje provozní místnost a hygienické zázemí pro obsluhu. Objekt je vytápěn.

 

Stavební objekt SO 02 – EKO kontejner. Jedná se o uzavřený kontejner s bezpečnostní záchytnou vanou pro uložení ekologicky škodlivých druhů odpadů o rozměru 6,00 x 2.35 x 2,35 m. Kontejner je vybaven dvoukřídlovými dveřmi se zámkem. Ve výbavě kontejneru je plastová nádoba o objemu 240 l, plastový box o objemu 500 l pro skladování starých akumulátorů, plastová nádoba o objemu 20 l pro skladování starých monočlánků a menších baterii, kovový kontejner na kyseliny o objemu 200 l pro skladování a přepravu tekutých chemických látek, IBC kontejner o objemu 1000 l pro skladování a přepravu tekutých nebezpečných kapalin – olejů, plastový sud s odnímatelným víkem o objemu 60 l pro skladování a přepravu jedlých olejů a kovový sud o objemu 200 l pro skladování a přepravu sypkých, plastovitých a tuhých látek.

 

Stavební objekt SO 03 – panelová zpevněná plocha o výměře 1230 m2 pro manipulaci s odpady a uložení kontejnerů pro soustřeďování odpadů. Je tvořena ložem z drceného kameniva tl. 40 mm a silničními panely tl. 15 cm.

 

Stavební objekt SO 04 – elektronická mostová váha slouží pro vážení odpadů a jednotlivých druhů vytříděných komodit (nosnost 30 t).

 

Stavební objekt SO 05 – oplocení je provedeno z pozinkovaného poplastovaného svařovaného pletiva výšky 2 m kotveného na ocelové sloupky.

 

Stavební objekt SO 06 – splašková kanalizace odvádí splaškové vody od hygienického zázemí v objektu SO 01 do stávající kanalizační přípojky zakončené na stavebním pozemku.

 

Stavební objekt SO 07 – vodovodní přípojka přivádí pitnou vodu do areálu SD.

 

Stavební objekt SO 08 – elektroinstalace a venkovní osvětlení. Rozvod NN je napojen ve stávajícím pilíři NN na stavebním pozemku a rozvod k objektům je proveden zemním kabelem. Areál je osvětlen výbojkovými svítidly osazenými na stožárech. Kamerový a elektronický systém zabezpečení areálu snímá prostor areálu SD včetně oplocení a vrat. Záznam je ukládán na PC disku.

 

Stavební objekt SO 09 – plechový přístřešek pro zpětný odběr

 

Ostatní vybavení:

-          teleskopický manipulátor

-          drobné vybavení – rudle, nádoba na posypový materiál, paletovací vozík, elektronická váha (nosnost 1t ), lopaty, krumpáče, metly, apod.

Bezbariérové užívání stavby:

V souladu s § 2 odst. 1 vyhl. MMR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

zabezpečující bezbariérové využívání staveb je zabezpečen bezbariérový přístup areálu SD.

Ochrana životního prostředí

     Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci i ochranu životního prostředí odpovídají vedoucí pracovníci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zejména:

a)      vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci

b)      zabezpečovat dodržování právních předpisů a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni

Odpad kategorie N je soustřeďován v uzavřených nádobách či kontejnerech, k tomu určených výrobcem v tzv. EKOskladu a jsou vždy chráněny před povětrnostními vlivy. Všechny odpady v zařízení se nacházející jsou chráněny před
nežádoucím znehodnocením, zneužitím a odcizením. Odpady se nesoustřeďují (neskladují) na venkovní plochu, ale vždy jsou umístěny do příslušných kontejnerů, ihned po jejich přijmu.

Shromažďovací prostředky využívané ke skladování odpadů umožňují oddělené shromažďování odpadů dle druhu, aby bylo zabráněno nežádoucímu mísení a úniku do prostoru. Shromažďovací prostředky jsou rozlišeny tvarově, barevně a popisem.

Obsluha zařízení

Provozovatel SD je povinen zejména:

-          odebírat odpady při sběru podle jednotlivých katalogových čísel odpadů uvedených v provozním řádu

-          sebrané odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí

-          provozovat zařízení v souladu s provozním řádem

-          zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

-          vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu požadované údaje

-          umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení SD a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytovat pravdivé údaje a informace související s nakládáním s odpady

-          zpracovat a odeslat roční hlášení o způsobu nakládání s odpady příslušnému úřadu

-          zpracovat a odeslat údaje o zařízení příslušnému obecnímu úřadu a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení zařízení

 

Povinnosti obsluhy SD a manipulace s odpadem

Obsluha SD je povinna důsledně plnit povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu.

Manipulace s odpadem probíhá jednak manuálně, jednak pomocí manipulátoru. Kontejnery jsou měněny po jejich naplnění.

Místem příjmu odpadu do zařízení je vrátnice – místnost pro obsluhu SD.

V zařízení SD jsou prováděny následující pracovní úkony:

-                     sběr a výkup odpadů

-                     třídění odpadů

-                     shromažďování odpadů

-                     nakládka a odvoz odpadů k využití nebo odstranění

-                     úklid zařízení a přístupové cesty

 

Po provedené přejímce odpadů a jejich převzetí pracovníkem obsluhy, následuje ruční vytřídění odpadů dle jednotlivých druhů, nebezpečné odpady jsou umístěny v uzamykatelném EKOskladu, ostatní odpad je tříděn podle jeho charakteru do kontejnerů, umístěných na vyhrazeném místě v areálu zařízení. Odpady se nesoustřeďují (neskladují) na venkovní plochu, ale vždy jsou umístěny do příslušných kontejnerů, ihned po jejich přijmu. Po naplnění kontejnerů příslušnou komoditou je kontejner předán oprávněné osobě k jeho odstranění či dalšímu využití.

Všechny úkony provádí zaškolená obsluha to při dodržování bezpečnostních a hygienických opatření a podle tohoto Provozního řádu. Zaměstnanec TS provádějící obsluhu sběrného dvora je zařazen do kategorie 1.

 

3.2. Označení zařízení

Sběrný dvůr Vítkov je označen informační tabulí dle § 4 odst. 2 písm. d) – vyhláška MŽP č.383/2001 Sb. obsahuje tyto údaje:

 

Název zařízení:   Sběrný dvůr Vítkov, Dělnická ulice, p.č. 1695/5, k.ú. Vítkov

 

 

 

 

Druhy odebíraných odpadů:

 

Katalogové číslo

Název odpadu

Kategorie

080111

Odpadní barvy a laky   obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

130110

Nechlorované hydraulické   minerální oleje

N

130205

Nechlorované minerální   motorové, převodové a mazací oleje

N

130206

Syntetické chlorované izolační   a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 130301 Syntetické motorové, převodové   a mazací

N

130208

Jiné motorové, převodové a   mazací oleje

N

130310

Jiné izolační a teplonosné   oleje

N

140603

Jiná rozpouštědla a směsi   rozpouštědel

N

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

150101

Papírové a lepenkové obaly   znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

150102

Plastové obaly

O

150102

Plastové obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150103

Dřevěné obaly

O

150103

Dřevěné obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150104

Kovové obaly

O

150104

Kovové obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150105

Kompozitní obaly

O

150106

Směsné obaly

O

150107

Skleněné obaly

O

150107

Skleněné obaly znečištěné   nebezpečnými látkami

O/N

150109

Textilní obaly

O

150110

Obaly obsahující zbytky   nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

150202

Absorpční činidla, filtrační   materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a   ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

150203

Absorpční činidla, filtrační   materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

160103

Pneumatiky

O

160107

Olejové filtry

N

160111

Brzdové destičky obsahující   azbest

N

160112

Brzdové destičky neuvedené pod   číslem 160111

O

160113

Brzdové kapaliny

N

160114

Nemrznoucí kapaliny obsahující   nebezpečné látky

N

160117

Železné kovy

O

160118

Neželezné kovy

O

160119

Plasty

O

160120

Sklo

O

160601

Olověné akumulátory

N

160602

Nikl-kadmiové baterie a   akumulátory

N

160604

Alkalické baterie (kromě   baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

O

170101

Beton

O

170102

Cihla

O

170103

Tašky a keramické výrobky

O

170107

Směsi nebo oddělené frakce   betonu cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

O

170201

dřevo

O

170202

Sklo

O

170203

Plasty

O

170204

Sklo, plasty a dřevo   obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

N

170401

Měď, bronz, mosaz

O

170402

Hliník

O

170403

Olovo

O

170404

Zinek

O

170405

Železo a ocel

O

170406

Cín

O

170407

Směsné kovy

O

170411

Kabely neuvedené pod číslem   1704010

O

170504

Zemina a kamení neuvedené pod   číslem 170503

O

170506

Vytěžená hlušina neuvedená pod   číslem 170505

O

170603

Jiné izolační materiály, které   jsou nebo obsahují nebezpečné látky

N

170604

izolační materiály neuvedené   pod čísly 170601 a 170603

O

170605

Stavební materiály obsahující   azbest

N

170802

Stavební materiály na bázi   sádry neuvedené pod číslem 170801

O

170904

Směsné stavební a demoliční   odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

O

200101

Papír a lepenka

O

200102

Sklo

O

200108

Biologicky rozložitelný odpad   z kuchyní a stravoven

O

200110

Oděvy

O

200111

Textilní materiály

O

200113

Rozpouštědla

N

200114

Kyseliny

N

200115

Zásady

N

200117

Fotochemikálie

N

200119

Pesticidy

N

200121

Zářivky a jiný odpad   obsahující rtuť

N

200125

Jedlý olej a tuk

O

200126

Olej a tuk neuvedený pod   číslem 200125

N

200127

Barvy, tiskařské barvy,   lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

200133

Baterie a akumulátory,   zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie   a akumulátory obsahující tyto baterie

N

200137

Dřevo obsahující nebezpečné   látky

N

200138

Dřevo neuvedené pod číslem   200137

O

200139

plasty

O

200140

kovy

O

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

200202

Zemina a kamení

O

200203

Jiný biologicky nerozložitelný   odpad

O

200301

Směsný komunální odpad

O

200307

Objemný odpad

O

 

Subjekt pověřený zajištěním provozu Sběrného dvora:

 

Technické služby města Vítkova p.o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov

 

 

Odpovědná osoba:           Ing. František Vrchovecký, odpadový hospodář TS,

                                          tel.: 734 654 514

                                          Miloslav Daňa, vedoucí skládky, tel. 733188915

 

Provozní doba zařízení:    

                                         středa                         12:00 – 18:00

                                         sobota                           8:00 – 12:00

 

 

 1. Technologie      a obsluha zařízení

 

Při provozu zařízení budou plněny obecné povinnosti dle § 18 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Povinnosti obsluhy při přejímce odpadů a dokladování kvality přejímaných odpadů

Odpady jsou sbírány podle provozní doby. Obsluha sběrného dvora dohlíží, aby nedocházelo při dopravě sbíraných komodit ke znečišťování přístupových tras do SD odpady.

Při přejímce odpadu zabezpečí provozovatel prostřednictvím obsluhy zařízení tyto činnosti: )

 • Provede vizuální kontrolu každé dodávky přijímaného odpadu, zda odpad není znečištěn, např. ropnými látkami
 • Provede namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu.
 • Provede zvážení odpadu a zaznamenání přijatého odpadu do zařízení do příslušné evidence. Záznam bude obsahovat – kód druhu odpadu, kategorii, hmotnost odpadu, datum dodávky, totožnost dodavatele odpadu, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech.
 • Zaznamená údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat (původ – popis vzniku odpadu)
 • Dá pokyn pro uložení odpadů dle katalogových čísel do příslušného shromažďovacího prostředku dle druhu odpadu.

 

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

-          název, adresu sídla a IČ bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu,

-          kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,

-          další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat – popis a původ odpadu.

 

Při odvozu odpadu z areálu SD při naplnění shromažďovací nádoby a kontejnerů je opět proveden záznam v průběžné evidenci odpadů a v provozním deníku zařízení. Obsluha sběrného dvora předá při předání odpadů dopravci potřebné doklady (ELPNO, ILNO, dodací list).

 

V případě přejímky odpadu katalogových čísel

 

16 01 17    Železné kovy

16 01 18    Neželezné kovy

17 04 01    Měď, bronz, mosaz

17 04 02    Hliník

17 04 03    Olovo

17 04 04    Zinek

17 04 05    Železo a ocel

17 04 06    cín

17 04 07    Směsné kovy

17 04 11    kabely neuvedené pod 17 04 10

20 01 40    Kovy

 

jsou identifikovány odpady a osoby, které předaly uvedené odpady do SD (jménem, příjmením, datem narození, adresou trvalého pobytu a číslem občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti), včetně data a hodiny přijetí těchto odpadů

 

Vymezení zakázaných operací

 

Provozovatel zařízení nesmí převzít odpady:

-                     pro něž nebylo správním úřadem vydáno povolení k nakládání v zařízení

-                     bez identifikačních osobních údajů a bez určení původu

-                     které by neúměrně zvýšily riziko havárie

-                     autovraky katalogové číslo 16 01 04, 16 01 06 a kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

-                     mající povahu:

a)      uměleckého díla nebo jeho části

b)     pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo její části

c)      průmyslového strojního zařízení nebo jeho části

d)     obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení

e)      části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona o odpadech

 

 

 1. Monitorování      provozu zařízení

 

Obecné zásady

1)      Ostraha a průběžná kontrola stavu zařízení a kontrola zabezpečení odpadu před odcizením.

2)      Kontrola opatření proti znehodnocení odpadů.

3)      Obsluha technických prostředků – manipulátor. Kontrola stavu technických prostředku se zápisem o závadách do provozního deníku, včetně způsobu odstranění závad odborným servisem.

4)      Kontrola BPZP a PO externím technikem. O kontrole je proveden zápis.

5)      Kontrola povinností v oblasti ŽP odpadovým hospodářem TS.

6)      Zajištění relevantních školení zaměstnance SD:

-                     vstupní školení

-                     1x za 2 roky školení BOZP

-                     1x za 2 roky školení PO

-                     další odborná školení

 

Sběrný dvůr je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. V zařízení pravidelně 1x týdně probíhá kontrola neporušenosti oplocení a dále kontrola stavu shromažďovacích prostředků a nádob se záznamem do provozního deníku. Při zjištění závady ji obsluha SD neprodleně nahlásí nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, který zajistí nápravu.

Obsluha pravidelně sleduje možné úkapy provozních kapalin z mobilních prostředků (obslužná technika či nákladní vozidla sloužící k přepravě odpadů). V případě takového zjištění je postupováno jako v případě havárie, tedy jsou požity sorbenty k jejich odstranění (např. vapex) a následně jsou použité sorbenty uloženy do určeného shromažďovacího prostředku.

Sběrný dvůr nemá vybudován žádný systém monitorující stav povrchových, odpadních a podzemních vod.

Provoz sběrného dvora neovlivní výraznou měrou kvalitu životního prostředí. Vzhledem k charakteru provozu zařízení a zabezpečení přijímaných odpad není nutné provádět monitoring výstupů do ovzduší, monitoring kvality podzemních a povrchových vod ani kvality půdy, rovněž měření hluku není vzhledem k charakteru zřízení nutné.

 

 

 1. Organizační      zajištění provozu zařízení

Organizační zajištění provozu SD zajišťuje vedoucí zaměstnanec, který mj. stanoví a zajistí harmonogram odvozu shromážděných odpadů, ekonomiku provozu zařízení, řádné vedení evidence, opravy a údržbu zařízení.

Dále zajistí prokazatelné seznámení s provozním řádem a praktickým způsobem nakládání s odpady, včetně pravidel zásad BOZP a PO.

Sběrný dvůr slouží ke sběru a přechodnému shromažďování odpadů, pro něž je sběrný dvůr určen. Provozní doba sběrného dvora je stanovena takto:

Po celý rok

                                         středa                         12:00 – 18:00

                                         sobota                           8:00 – 12:00

 

Provoz sběrného dvora zabezpečují TS Vítkov p.o. na základě pověření vlastníka SD . Obsluha je odborně vyškolena a tvoří ji jeden pracovník. Odvoz odpadů oprávněným osobám k využití nebo odstranění je zajišťován provozovatelem nebo oprávněnými osobami.

V období po zahájení provozu bude provedeno kontrolní měření hluku v denní době (ověření vstupních předpokladů – dodržení předepsaných postupů, složení konstrukcí – hluk ze skládaných odpadů do kontejnerů)

 

 

 1. Vedení      evidence odpadů přijímaných do zařízení

Evidenci odpadů provádí provozovatel zařízení dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s § 21 a § 22 vyhlášky 383/2001 Sb., na předepsaných tiskopisech (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

 

Průběžnou evidenci vede obsluha sběrného dvora při každém převzetí odpadu, při každé vlastní produkci a při předání jiné oprávněné osobě, za každou samostatnou provozovnu a za každý odpad zvlášť. Průběžnou evidenci vede obsluha sběrného dvora v písemné, případně elektronické podobě.

 

Veškerá podkladová dokumentace k vedení průběžné evidence, včetně průběžné evidence a odeslaných hlášení o produkci a nakládání s odpady, je uchovávána po dobu nejméně 5 let.

 

U vyjmenovaných kovových odpadů, u nichž je to legislativně požadováno, bude plněna povinnost dle § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. – identifikace odebíraných nebo vykoupených odpadů a osob, od kterých byly vykoupeny věci jako odpady, včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů.

 

Ohlašovací povinnost je plněna způsobem stanoveným platnými právními předpisy (§ 22 a 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a § 39 zákona č. 185/2001 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Provozovatel zařízení ohlašuje provoz zařízení, včetně jeho změn a ukončení, a zasílá hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., za každou samostatnou provozovnu a zařízení. Hlášení se zasílá do 15. 2. za rok předchozí místně příslušnému správnímu úřadu dle umístění zařízení ke sběru a výkupu odpadů v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP.

 

 

 1. Opatření k zamezení negativních vlivů a opatření pro      případ havárie

8.1            Opatření k omezení negativních vlivů

Sběrný dvůr svým stavebně technickým provedením a výbavou zajišťuje bezpečný provoz a při dodržováním provozního řádu je maximálně omezen negativní vliv na životní prostředí. Preventivní opatření, která sníží riziko vzniku havarijních situací, spočívá především v dodržování bezpečného procesu skladování nebezpečných odpadů. Pro případ jakékoliv nenadálé havárie či události je obsluha SD povinna postupovat podle Požárního řádu TS.

Provoz SD nevytváří významné negativní vlivy pro zdraví a životní prostředí.

 

8.2            Opatření pro případ havárie

Za havarijní situace lze považovat:

-          únik nebezpečných látek (odpadů)

-          požár, exploze

 

a)      Únik nebezpečných látek

Se všemi odpady bude nakládáno pouze na zpevněných plochách, nebezpečné odpady budou umístěny ve skladu.

Rozsypané pevné odpady budou sesbírány a umístěny do původních nebo náhradních shromažďovacích nádob v prostorách k tomu určených.

Kapalné odpady uniklé na zpevněné ploše budou ihned zasypány sorbentem. Po nasáknutí bude odpad umístěn do shromažďovací nádoby.

Také pro případ úniku ropných látek z dopravní či manipulační techniky je zařízení vybaveno prostředky pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (vapex, koště, lopata, nádoba na odpad).

 

 

b)      Požár a exploze

V prostoru sběrného dvora není dovoleno kouřit. Pro případ požáru je zařízení vybaveno přenosnými hasicími přístroji dle Požárního řádu TS.

 

c)      Obecná opatření při zjištění havarijní situace

-          ihned přerušit práce spojené s příjmem odpadů

-          při přepravě odstavit mobilní zařízení – manipulátor na bezpečném místě, s vypnutým motorem zabránit samovolnému pohybu, zajistit bezpečnost silničního provozu v areálu rozmístěním vhodných výstražných pomůcek a zajistit volný průjezd zásahové hasičské techniky.

-          v případě úniku nebezpečných látek zahájí obsluha bezodkladně práce na jejich odstranění, asanační práce se soustředí na zastavení úniku a zabránění šíření nebezpečných látek do okolí. Uniklé nebezpečné látky se umístí do náhradních obalů, zabezpečí se kontaminované místo a další kroky zabraňující úniku škodlivin do okolí.

-          v případě požáru se použijí hasební prostředky umístěné u vrátnice SD a vyrozumí se HZS tel. číslo 150.

 

 

Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví.

 

Obsluha sběrného dvora má k dispozici potřebné pracovní a ochranné pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice kožené i gumové, přilba, obličejový štít a ochranné brýle). Obsluha je povinna dodržovat zásady bezpečnosti práce, osobní hygieny a účastnit se pravidelných lékařských prohlídek. Při práci nejíst, nekouřit a nekonzumovat alkohol. Pracoviště musí být vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci.

Jedenkrát ročně je obsluha sběrného dvora školena vedoucím pracovníkem v oblasti dodržování zákonů na ochranu životního prostředí v rámci pravidelných školení BOZP.

Obsluha sběrného dvora bude také seznámena s provozním řádem zařízení.

V daných požárních úsecích jsou umístěny přenosné hasicí přístroje a k dispozici je i lékárnička pro případné poskytnutí první pomoci.

WC s vodou z veřejného vodovodu je zajištěno v obytné buňce. Pitná tekoucí studená a teplá voda z veřejného vodovodu je přivedena do kanceláře výkupu, kde je také zajištěna šatna a denní místnost.

V případě úrazu musí obsluha zařízení postupovat v souladu školení BOZP o první pomoci, využít dostupné prostředky /lékárnička a standardní postupy první pomoci/, vyhodnotit

situaci a v případě potřeby neprodleně kontaktovat RZS na tel. č. 155 a provést zápis o úrazu.

Veškeré práce spojené s provozem zařízení se provádějí podle pokynů odpovědného pracovníka.

Každé mechanizační zařízení smějí pracovníci používat výhradně k tomu účelu, který předepisuje výrobce v návodu k obsluze.

Před uvedením do provozu je pracovník povinen se přesvědčit o provozuschopném a bezpečném stavu strojů a mechanizačních zařízení.

Maximální povolená rychlost v zařízení je 20 km/hod. Při jízdě po příjezdových a odjezdových cestách podléhá jejich provoz platným předpisům o provozu vozidel na veřejných komunikacích.

Obsluha sběrného dvora vykonává průběžnou vizuální kontrolu zařízení ke sběru a výkupu odpadů, včetně jeho čištění. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.

 

 

Závěrečné ustanovení

Provozovatel SD zodpovídá za řádné uložení a zabezpečení všech odpadů, které se ve sběrném dvoře nacházejí.

Provozní řád je uložen u odpovědné osoby za provoz SD a všichni pracovníci s ním budou prokazatelně seznámeni.

 

 

 1. Provozní deník
 1. Vzor vedení provozního deníku

 

Provozní deník zařízení je veden v rozsahu odst. 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a slouží k dokumentování provozu zařízení. Za jeho vedení zodpovídá obsluha sběrného dvora.

 

Záznamy o příjmu a výdeji odpadů musí být zaznamenávány denně. Provozní deník obsahuje zejména následující záznamy:

 

-          vybrané údaje o provozu zařízení (jména obsluhy, množství přijatých a odvezených odpadů)

-          provozní poruchy

-          prováděné údržby v zařízení

-          provedené kontroly a revize

-          školení pracovníků

-          záznamy o zvláštních událostech, nehodách a haváriích s možným dopadem na životní prostředí, vč. jejich příčin a nápravných opatření.

 

 1. Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje v případě nepřijetí odpadu do zařízení

V případě, že odpad není možno do zařízení převzít, je odmítnut a jeho sběr a výkup vůbec neproběhne. Tato skutečnost je písemně ohlášena na Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství.

 

 1. Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu odpadů přijatých do zařízení

Doklady budou archivovány po dobu 5 let.

 

 

Přílohy provozního řádu:

 

 1. Vybavení lékárničky
 2. Zásady první pomoci
 3. Situační plán sběrného dvora

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Lékárnička
 obvazový materiál

2 ks hotový obvaz č. 1 nebo sterilní   obvaz šíře 6 cm

2 ks hotový obvaz č. 1 nebo sterilní   obvaz šíře 8 cm

2 ks hotový obvaz č. 1 nebo sterilní   obvaz šíře 10 cm

1 ks obvazové vaty

1 sada náplastí s polštářkem 6 cm x 2 cm

1 sada náplastí s polštářkem 8 cm x 4 cm

1 náplast hladká, cívka 2,5 cm x 5 m

1 ks šátek trojcípý

1 ks obinadlo škrtící

 

léčiva

1 bal. Acylpyrin

1 bal. Paralen

1 bal. Carbotox

1 bal. Septonex

1 ks Optal nebo borová voda

1 ks desinfekční prostředek – ajatin,   septonex

 

zdravotnické pomůcky

1 ks teploměr lékařský

1 ks pinzeta anatomická

1 ks rouška resuscitační

2 ks zavírací špendlík   v antikorozní úpravě

1 ks zdravotnické nůžky

1 ks rukavice chirurgické v obalu

 

Dále lékárnička musí obsahovat seznam   vybavení, tužku, zápisník. V zápisníku je vedena evidence o použití   léčiv a vybavení, údaje o doplnění použitého materiálu záznamy o provedených   kontrolách. Dále se provádí záznamy o drobných poraněních a ošetřeních.

Lékárnička musí být udržována   v čistotě a kontrola stavu vybavenosti se musí provádět min 1 x za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Zásady první pomoci
 1. Krvácení  -  jev, který silně působí na své okolí,   nepodléhat panice, postupovat cílevědomě a klidně, přiložit

tlakový obvaz!

 

Rozdělení krvácení:

vlásečnicové

žilní

tepenné

Základním prostředkem první   pomoci, kterým zastavíme téměř všechna krvácení, je tlakový obvaz:

zraněného posadíme nebo   položíme

zvedneme končetinu

na krvácející ránu položíme   sterilní krytí (gáza nebo mul z lékárničky)

na ni silnou vrstvu vaty

pevně zavážeme, případně   stáhneme obvazem nebo šátkem přímo v místech rány

Je možno na tuto vrstvu dát   nad ránu nějaký tuhý předmět (kovovou minci, zavřený kapesní nůž) a přes   tento stáhnou obinadlem (dojde k většímu stlačení tepny). Prosakuje-li   přes tlakový obvaz krev, přiložíme další vrstvu vaty a stáhneme obvazem.   Škrtidla používat jen výjimečně jako nejzazší prostředek, a to jen při   hrozivém tepenném krvácení (škrtící   obinadlo).

 

Kontakt se žíravou látkou (nebezpečným   odpadem)

 

kontakt s očima:   vyplachovat co největším množstvím pitné vody 10 až 15 minut. Oko důkladně   rozevřít i přes odpor postiženého, sterilně zakrýt a transportovat co   nejrychleji k lékařskému ošetření

zasažení kůže: odstranit potřísněný oděv, boty,   oplachovat zasažené místo co největším množstvím čisté vlažné vody,   transportovat k lékaři

požití: nedávat nic napít, přinese-li úlevu   podat maximálně 2 dcl mléka nebo vody, nevyvolávat zvracení, zajistit   okamžitě transport k odbornému lékaři

 

Zlomeniny  -  změna tvaru končetiny, nepřirozená   pohyblivost končetiny, křupání kostních úlomků při pohybu, silná bolestivost   v oblasti zlomeniny ohybu, otok v místě zlomeniny s krevním   výronem – roztržení kůže, krvácení, někdy i vyčnívající kost;

 

zlomenina nohy: je-li při zlomenině poraněna kůže a   rána krvácí nebo trčí-li z rány kost, musíme ji nejdříve sterilně   překrýt a obvázat a teprve potom zlomeninu znehybníme, dlahu přikládáme tak,   aby překrývala kloub nad a pod zlomeninou

zlomenina kostí hlavy a páteře:   nejdůležitější je zraněného přesunout na rovnou a tvrdou podložku   v rovině (vysazené dveře, prkna, apod.), pod záda nic nepodkládat, se   zraněným zbytečně nehýbat, hlava musí být neustále ve stejné rovině   s tělem, zásadně nezvedáme postiženého za ruce a nohy

zlomenina pánve: postiženého opatrně položíme na   pevnou a tvrdou podložku, ohneme mu kolena a stehna svážeme pevně k sobě

zlomenina rukou: končetinu ohneme v lokti, zavěsíme   na šátek a přivážeme k trupu

 

U poranění krční páteře zabráníme pohybu hlavy   obložením stran.

 

 Otravy – požití   otravné látky nebo kombinace otravných látek (léčiva, alkohol, houby),   vdechování otravné látky – oxid uhelnatý nebo výfukové plyny.

 

bezvědomí:nikdy nepodávat nic ústy,   nesnažit se vyvolávat zvracení, při dostatečném dýchání uložit postiženého do   stabilizované polohy na čerstvém vzduchu, stálý dohled nad postiženým,   okamžitě povolat lékařskou pomoc nebo zajistit transport do zdravotnického   zařízení ve stabilizované poloze a pod neustálým dohledem

při vědomí: uklidnit, dopravit na čerstvý vzduch,   zředit toxický obsah žaludku, vyvolat zvracení, zabránit prochladnutí,   zajistit ihned lékařské ošetření

 

 

 

 Zpracoval:                        Ing. František Vrchovecký, TS města Vítkova p.o.

Termín zpracování:             květen 2015