Skládka odpadů

Obsah:

1. Kontakt
2. Pracovní doba
3. Seznam odpadů
4. Obecné informace

 

 

1. Kontakt   

René Kyšák
správce skládky
tel: 733 188 915
email: skladka@tsvitkov.cz

 

2. Pracovní doba
Pondělí  7:00 - 14:30 hod.
Úterý  7:00 - 14:30 hod.
Středa  7:00 - 14:30 hod.
Čtvrtek  7:00 - 14:30 hod.
Pátek  7:00 - 14:30 hod.

 

3. Seznam odpadů 

30105   Piliny, hobliny , odřezky, dřevo, dýhy, dřevotřísky
40209   Kompozit,  pryž, tkaniny, elastometr
100101   Popel, škvára z  elektr.komínů
100115   Škvára, struska,   kotel. prach
101201   Keramické hmoty před   tepel. zpracováním
101203   Prach, úletový odpad
101208   Tašky, keram.   Stavební odpady
150102   Plastové odpady
160119   Automobilové tenké plasty
170101   Beton, stavební odpad
170102   Cihly
170103   Cihl. tašky ,  keramika
170107   Stavební suť
170504   Zemina, kámen, drť
170508   Štěrk, makadam
170904   Směsné demoliční   odpady
190502   Nezkompostovatelný podíl odpadů rostl. pův.
190503   Kompost nevyhovující jakosti
191201   Papír, lepenka, drť, papír
191205   Sklo odpadní
191208   Textil, tkaniny
200141   Komínové saze, odpad
200202   Zemina
200301   Komunální odpad
200302   Odpady z tržnic
200303   Uliční smetky
200306   Odpad z čištění kanalizace
200307   Objemný odpad

 

 

4. Obecné informace

Skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) se nachází na katastrálním území obce Nové Těchanovice
cca 3 km severovýchodně od obce Vítkov. Jedná se o skládku skupiny  “O” tzn. ostatní odpady, podskupiny S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Skládka se skládá z jednotlivých etap (O. až III. etapy).

 O. etapa je již zrekultivována. Zde skládkování bylo ukončeno v roce 1996 a  v současné době slouží , jako provozní plocha, na které  je  umístěno technické zázemí zařízení  váhy, komunikace, vrátnice a sociálního  zařízení.

 I. etapa je také zrekultivována a skládkování zde bylo ukončeno v roce 2007.

  V současné době je v provozu II. a III. etapa skládky, kde předpokládaný rok ukončení provozu obou etap je plánován na rok 2028.