Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady – aneb kde končí legrace a začíná opravdová sranda.

 

Tematika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě jako recyklace plastů, papíru nebo skla. Je to především proto, že nebezpečné odpady nejsou žádná sranda a málokdy by se chtělo děsit lidi sedící např. u televize něčím takovým, jako jsou zbytky rtuti, pesticidů a dalších toxických lahůdek, které se povalují kousek od jejich obýváku. Je to škoda, protože nebezpečný odpad se jmenuje proto nebezpečný, protože je opravdu pro lidské zdraví i život opravdu nebezpečný!!! Veřejnost by se měla o tomto nebezpečí co nejvíce dovědět, pořádně se vyděsit a začít se rozumně chovat.

Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií uvedené pro nebezpečné vlastnosti odpadů během jejich odstraňování. Je to například výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost na zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost a schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.

Některé nebezpečné odpady se dají recyklovat. Jiné se recyklovat nedají a musejí se ekologicky a jinak odborně zlikvidovat. Likvidace se provádí ve specializovaných spalovnách nebezpečných odpadů a speciálních skládkách nebezpečných odpadů. Zatímco třídění klasických odpadů z domácností je vcelku jednoduchá věc, tak s nebezpečnými odpady je to podstatně složitější! Komu by se chtělo do sběrného dvora s plechovkou se zbytkem ředidla, čisticích prostředků nebo oleje? Jenže zkuste si vynásobit to číslo počtem obyvatel Vítkova nebo celé ČR a hned jste úplně jinde. Celková produkce nebezpečných odpadů je v ČR odhadována na 1,6 mil. tun ročně. Nebezpečné odpady obsahují látky nebezpečné pro člověka, zvířata a rostliny. Jak už bylo řečeno, jsou toxické pro vše živé. Ty, které končí jinde než by měly skončit, tedy na černých skládkách nebo ještě hůře v  lokálních topeništích lidských obydlí kontaminují půdu a ovzduší. Takže mrkvička nebo salát ze záhonu vaší zahrádky blízko černé skládky nebo pravidelně zamořované exhaláty z kotelny od sousedů, kteří pálí v kotelně co se dá, aby ušetřili nebo jen z nevědomosti, může být pěkné svinstvo, protože může být nasáklá rtutí, kadmiem, minerálními oleji a dalšími „chuťovkami“ které rychle nebo plíživě mohou ohrozit zdraví vaše, vašeho dítěte, blízkého člověka nebo „jenom“ samotného souseda.

Z toho důvodu vlastní nakládání s nebezpečnými odpady podléhá přísné legislativě a evidenci. To je v principu dobrá zpráva. Proto občané by neměli být lhostejní, když vidí, jak někdo nakládá s nebezpečným odpadem jinak, než ukládá zákon o odpadech. Vždyť jde i o jejich zdraví a život! Cílem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich regenerace (např. u olejů), případně získávání druhotných surovin (již zmíněná rtuť a další těžké kovy, které obsahuje většina výrobků moderní elektroniky – zářivky, NiCa baterie, monitory, mobily atd.) a dále energetické využití těchto odpadů. V úplně ideálním případě pak celkové snížení produkce nebezpečných odpadů.

Kam tedy s nebezpečným odpadem v našem městě?

Jednoznačně občané mají nebezpečný odpad v jakémkoliv množství i malém, odnést do sběrného dvora. Sběrný dvůr je vybaven „ekoskladem“, ve kterém jsou speciální nádoby na uložení různých složek nebezpečných odpadů. Tyto odpady jsou pak dále distribuovány na speciální pracoviště k vlastní likvidaci. Odložení nebezpečného odpadu na sběrný dvůr je bezplatné, neboť zákon uložil obcím, aby umožnila občanům bezplatný způsob likvidace nebezpečných odpadů. Tedy likvidaci platí ze zákona o odpadech obec. Město Vítkov tuto povinnost splnilo vybudováním sběrného dvora, který provozují Technické služby Vítkov. Sběrný dvůr je otevřen v létě každou středu od 12 do 18 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin. V zimních měsících pak pouze každou sobotu od 8 do 12 hodin. Bližší informace je možné získat na webových stránkách TS nebo města, rovněž přímo od obsluhy sběrného dvora případně odpovědných pracovníků TS tel. 734654514, 734738821, 733188915.

 

Co považujeme za nebezpečný odpad, kde tedy končí legrace a začíná opravdová sranda?

- zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel

- repelenty

- zbytky čisticích prostředků z domácností

- zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí

- akumulátory

- staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic

- zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery kopírek

- obrazovky monitorů, televizí, chladničky, mobily, elektronika

- térový papír a těžké lepenky

- PVC – instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje

- autovraky

- veškerá chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků

- odpady z průmyslové chemie a chemické výrobky

- kaly z čistíren odpadních vod

- železniční pražce

- výrobky z azbestu

- další výrobky a činidla mající na obalu piktogram lebky, výbuchu, ohně, křížku

Seznam všech nebezpečných odpadů je uveden v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.