Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

ZADÁVACÍ PODMÍNKY – Oprava koupaliště ve Vítkově

Akce : Městské koupaliště Vítkov

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na vypsání poptávkového řízení

A. generální oprava bazénového tělesa včetně ochozů

B. Oprava (úprava) technologické části bazénu

– filtrace, čerpadla, rozvody, …

C. Revitalizace vstupního prostoru (obsluha, kabiny), vybudování dětského hřiště, oprava dětského bazénu, úprava rozvodů elektřiny, provozní a sadové úpravy vyvolané opravami v bodech A., B.

 

I.         ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ

 

●  Městské koupaliště Vítkov – stavba v k.ú. Vítkov u Městských sadů

●  Základní objekt – venkovní betonový bazén o rozměrech cca 50,0 x 20,0 m byl postaven v 50.tých letech minulého století (platná dokumentace skutečného provedení stavby v archivu nedohledána).

●  Objekt šaten a zázemí – projekt byl vypracován OSP Opava v r. 1961. Stavba dle této PD nebyla realizována. PD skutečného provedení vstupu a šaten nebyl v archivech dohledán.

●  Čistící a cirkulační stanice bazénových vod – Projekt na úpravnu bazénových vod byl vypracován v r. 1969 – zpracovatele nelze ze zachovaných arch.dokumentací identifikovat, čistírna dle této PD nebyla realizována.

●  Projekt a realizace stávající filtrační technologie – projektováno v 80tých letech. PD spodní stavby bez identifikace projektanta a zhotovitele (rok 1984). Dodávka a zprovoznění technologické části – Monobloková úpravna vody MÚV 90/s (3x), dodavatel Brnosport, provoz 60 Prostějov, 1989-90. V realizovaném provedení funguje do současnosti. Projektová dokumentace technologie a dokumentace skutečného provedení v archivu nedohledána.

●  Statické posouzení stáv stavu tělesa bazénu z důvodu kritických deformací v části stěn bazénu – vybočení směrem do bazénu, z důvodu bočních tlaků na konstrukci v době vypuštění bazénové vany – vypracoval ing. P.Prokš v r. 1992, včetně návrhů opravných opatření.

●  Revize stat.posouzení – stat.posouzení aktualizováno v r. 1995 se zápisem o pokračujícím vychylování stěn (opravná opatření nebyla do této doby realizována)

●  Zaměření skutečného stavu bazénového těla – Agromen spol. s r.o. v roce 1995. Poslední archivované zaměření skut.stavu (bez technologické části).

●  STUDIE na rekonstrukci bazénu koupaliště Vítkov. Zpracována v r. 1996 Slezskou projektovou společností, s.r.o., Opava – 3 varianty generální rekonstrukce bazénového tělesa – bez úpravy technologie.

●  PROJEKT STAVBY na rekonstrukci bazénu koupaliště Vítkov zpracovala v r. 1996 v návaznosti na studii Slezská projektová společnost s.r.o. Opava. Projekt v rozsahu stavební část, statika, venkovní rozvody ZTI a rozpočet stavby byl následně v r. 1997 realizován s odsouhlasenými změnami stavebními firmami z Vítkova. Dokumentace skutečného provedení rekonstrukce nebyla v archivech dohledána. Rekonstrukce se týkala bazénového tělesa, venkovních rozvodů, technologií, netýkala se úpravy vody.

dokumentace technologie a dokumentace skutečného provedení v archivu nedohledána.

●  Provozní opravy a údržba jsou u venkovního městského koupaliště Vítkov prováděny od roku 1998 do současnosti bez dalších zpracovaných projektů a zásadních oprav a úprav jak vlastního bazénu, tak technologických rozvodů. Poslední archivně dohledaná „technologická“ situace areálu koupaliště – 5/2002 Schémata rozvodů ZTI v areálu – zpracoval p. Z. Morys.

 

 

II.        STÁVAJÍCÍ  STAV  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ

 

Stavebně technický stav

Technické služby města Vítkova provozují Městské koupaliště pro vlastníka a investora provozních nákladů veškerých souvisejících investic – Město Vítkov. Stavebně technický stav venk.koupaliště se od poslední potvrzené rekonstrukce  (r. 1997) postupně zhoršuje. Mimo vlastních provozních nákladů (mzdy, služby, pojištění, ..) tvoří nemalou část každoroční náklady na opravy, včetně materiálů (tyto náklady se prakticky opakují) a vysoké náklady na energie včetně vodného. Z důvodu tohoto neuspokojivého stavu bylo rozhodnuto vlastníkem a provozovatelem zařízení provést zásadní opravy a úpravy tělesa bazénu i technologických rozvodů a filtračního zařízení.

Současně se zhoršujícím se stavebním a technolog.stavem koupaliště se postupně navyšují náklady na provoz a údržbu koupaliště. Tyto jsou pouze z cca 20% z tržeb za provoz koupaliště, více než 80% nákladů hradí formou dotace zřizovatel.

 

Provozně technický stav

Po provedení generálních oprav lze očekávat podstatné snížení nákladů na opravy a údržbu a též snížení energetické náročnosti provozu. V případě provedení všech plánovaných oprav a následné revitalizace celého areálu koupaliště je možno rovněž počítat se zvýšenou návštěvností a s ní spojeným zvýšením tržeb.

III.      ROZSAH  POPTÁVANÝCH  PRACÍ  V JEDNOTLIVÝCH  BODECH PLNĚNÍ

 

Ad A.

a)  Vypracování návrhu způsobu řešení opravy vany bazén.tělesa včetně zabudovaných částí technologických rozvodů, ekonomický propočet (možno i více variant) a požadavku na vstupní podklady, průzkumy, sondy, ..

b)  Dopracování vybrané varianty do realizační dokumentace včetně tech.zprávy, rozpočtu, výkazu výměr a případně dokladové části (pro případné projednání se stavebním úřadem ve spolupráci s provozovatelem a investorem)

c)  Dodávka a realizace oprav a staveb.úprav dle schválené projektové= dokumentace na základě odsouhlasené smlouvy o dílo – autorizovaný zhotovitel, splňující kvalitativní a referenční požadavky na stavby obdobného charakteru

 

Ad. B.

a)  vypracován návrhu způsobu úpravy (výměny, ..) technologických rozvodů včetně vlastní technologie úpravy bazénových vod (možno i více variant), ekonomický propočet a požadavek na vstupní podklady, průzkumy, měření, …

b)  dopracování vybrané varianty do realizačního technologického projektu včetně návrhů na stavební úpravy, spodní stavby úpravny vod a zabudovaných technol.částí v tělese bazénu (koordinace s PD a dodávkami ad A. – PD včetně TZ, rozpočtu, atestů a potřebných projednání

c)  dodávka a realizace technologických částí úpravny vod a technol.rozvodů, koordinovaná s dodávkou stavebních prací na opravě bazénového tělesa. Autorizovaný zhotovitel s referencemi na obdobné realizace.

Ad. C.

Doplňující projekty a realizace (částečně nové investice – dětské hřiště, ..), které přímo nepodmiňují nutné plnění v bodech A. a B. Přesto by bylo vhodné řešit tuto problematiku v rámci koncepce urbanistiky a provozu areálu koupaliště souběžně s plněním v bodech A.a), B. a) tak, aby se při následných realizačních pracích zohlednily následně plánované stavby, rozvody, sadové a parkové úpravy, …

a)  Vypracování provozně-architektonické studie revitalizované podoby areálu koupaliště. Zohlednění projektované generální opravy bazénové vany, nových rozvodů a úpravy technologie čištění bazénových vod (ad A., B.), návrh úpravy vstupního prostoru, šaten, úpravy zpevněných ploch, HTÚ, JTÚ, umístění dětského hřiště, úpravy dětského bazénu a okolí, nové možné rozvody IS (el., spoje, zabezpečení, ..), sadové úpravy. Projednání a odsouhlasení dle požadavků interesantů.

b)  Dílčí nezávislé realizační PD na jednotlivé části navrženého řešení, zpracovávané postupně dle koordinovaného plánu realizací.

c)  Totéž platí o dodávkách, koordinovaných s ostatnímu zásadními pracemi v bodech A., B.

 

IV.      ZPŮSOB  VYHOTOVENÍ  NABÍDEK  NA  PLNĚNÍ POPTÁVANÝCH  PRACÍ 

Plnění poptávaných pracíl ze nabídnout více možnými způsoby, rozsahem admin.prací, počtem nabídek, zhotovitelů, náročností koordinace a časovou návazností od vypsání po vlastní realizaci.

 

1. a)  Vypsání samostatně oddělených poptávek na projektovou dokumentaci A. a, b), B. a, b), c. a, b), kde mohou výše uvedená plnění  nabídnout nezávislé subjekty odděleně na stavební, technologické a doplňkové části PD. Časově mohou být projekty získány najednou, ale je zde vzájemná nutná vzájemná koordinace (v částech realizačních A.b), B. b), C. b) – práce investora nebo pověřené organizace.

1. b)  Následné vypsání samostatných poptávek na zhotovení plnění v částech A. c), B. c) (dle nutnosti dílčí realizace C. c). Termínově lze realizovat společně, nutná koordinace ze strany investora.

2. a)  Vypsání společné poptávky na projektovou dokumentaci v částech A. a, b), B. a, b),

C. a, b). Jeden zhotovitel musí zaručit vzájemnou koordinaci, projednání, … Ulehčí se práce investorovi, zvýší se náročnost na zhotovitele a nemusí se zkrátit lhůta plnění oproti

způsobu 1. b)

2. b)  Následné vypsání společné poptávky na zhotovení předmětů plnění v bodech A. a, b), B. a, b) a C. c) – dle nutnosti dílčí dodávky. Obdobně jako v případě 2. a) toto řešení zjednodušuje práci investora a zvyšuje nároky na zhotovitele. Lhůta plnění může být rovněž shodná s bodem 2. b)

U způsobu poptávek dle bodu 2 lze ušetřit na lhůtách podání.

3.  Vypsání společné poptávky na zhotovení předmětu plnění v bodech A. c), B. c) a dle nutnosti dílčí C. c), včetně zajištění projektových podkladů dle bodů A. a, b), B. a, b), C.a), dle nutnosti C. b).

Tato poptávka je nejjednodušší z hlediska administrativy a následných nároků na práci investora (smlouvy, záruky, protokoly, ..), je však nejnáročnější na kvalitu gen.zhotovitele (a jeho zřejmých subdodavatelů projekčních a technologických prací a dodávek).

Termínově lze ušetřit nejvíc času na lhůtách podání, společném projednání se zainteresovanými orgány a zjednodušením doplňkových nároků stavby ( zařízení staveniště, zásobování, ..). Vlastní lhůta výstavby a provádění prací nemusí být odlišná od dobře koordinovaného plnění více subjekty dle bodů 1. b) a 2. b).

Rozhodnutí o způsobu vypsání poptávkového řízení plně závisí na investorovi a provozovateli a může být mimo vlastní náročnosti ovlivněno investičními možnostmi a limity v rámci rozpočtové strategie investora.

 

V.  TECHNOLOGICKÉ A LHŮTNÍ PODMÍNKY POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ

U všech poptávaných oddílů plnění (A., B., C.)je předpokládáno :

 

Projektové části

K jednotlivým částem plnění mohou být zpracovávané na základě jednotlivých SOD (nebo části společné SOD) v libovolných termínech vzájemně odsouhlasených , bez ohledu na vlastní provoz areálu koupaliště.

 

A.  PD na těleso bazénu bude řešena jako OPRAVA, bez zásahů do nosných konstrukcí. V koordinaci s PD na nové technologické rozvody bude řešit osazení nových napouštěcích a vypouštěcích armatur, včetně případného osazení sprch, skluzavky, vstupních žebřů, .. (přesná specifikace dle požadavků provozovatele). Dále bude řešit povrchové úpravy stěn bazénové vany, brodítka a zapuštěných schodišť (včetně madel). Součástí návrhu povrchových úprav bude neodlučná úprava podkladových konstrukcí, dilatačních spar a dalších prvků konstrukce dle zjištěných skutečností. Před zpracováním PD je nutná specifikace požadovaných podkladů a stavebně-technický průzkum na místě ! Investor neupřednostňuje žádný povrch bazénové vany (keramika, povlaková krytina, nástřik, ..).

 

B.  PD na technologickou část bude dle možností řešena jako oprava (úprava) rozvodů bazénových vod, oprava (úprava) spodní stavby úpravny bazénových vod a zřejmě výměna technologické části úpravny (závisí na návrhu zpracovatele PD a projednání s investorem). Zadání nespecifikuje vybudování případně potřebných doplňkových konstrukcí a staveb v rámci technologie (ramp, nadstřešení, , objekt pro uzavření, ..). Výše uvedené požadavky vyplynou z navrženého řešení, cenových a záručních podmínek, energetické náročnosti na provoz a údržbu.

 

C.  Doplňkové PD – budou řešeny individuálně dle zvoleného způsobu poptávkového řízení.

Realizace plnění v částech A., B., dle nutnosti dílčí C., budou časově provedeny tak, aby v minimální nutné míře ovlivnily sezónní provoz koupaliště. To znamená s ohledem na stavební práce jarní a podzimní termíny, montážní práce technologických částí lze dle podmínek výrobců a dodavatelů posunout do zimních měsíců. Konkrétní postup stavebních prací, POV, frekvence kontrolních dnů, zálohové úhrady na plnění, předávání jednotlivých ucelených částí, .. bude předmětem SOD mezi investorem a zhotovitelem (zhotoviteli). Veškeré základní materiály a výrobky budou doloženy Prohlášením o shodě, předávané celky předávacími protokoly, dle potřeby tlak.zkouškami a revizními zprávami. Veškeré prováděné práce budou podléhat platným normám, vyhláškám, stavebnímu zákonu a zákonům a předpisům odvislým.

 

VI.      ZÁVĚR

Základní podmínky pro vypsání poptávkového řízení na generální opravu bazénu, nutné úpravy technologie čištění bazénových vod a doplňující opravy a stavby v areálu Městského koupaliště Vítkov byly zpracovány na základě dohody a požadavku zástupců investora a provozovatele. 

 

V průběhu 1.Q 2014 byla uskutečněna jednání ve Vítkově, za účelem vzájemného konzultování zpracovávaného textu. Byl proveden osobní průzkum stáv.stavu na místě a postupně byla shromažďována dostupná textová a výkresová dokumentace, týkající se projektů, posudků a dodávek technologií, spojených s Městským koupalištěm Vítkov. Na základě takto získaných informací a dokladů byly zpracovány obecné podmínky a možnosti vypsání poptávkového řízení. Konkrétní forma a rozsah řízení včetně podmínek účasti, termínů a vyhodnocování nabídek bude plně v kompetenci vypisovatele a bude podléhat obecně platným vyhláškám, a předpisům, týkajícím se dané problematiky.

 

 

V Opavě, březen 2015

Ing. Jan Sedláček