Čistota města

 

Obsah:

 

1.  Zimní údržba
2. Zajištění čistoty města     

 

1. ZIMNÍ ÚDRŽBA

 

 

 

 DISPEČER TS

tel: 737 594 812

email: tsvitkov@tsvitkov.cz

 

 

 

 

Zimní údržba komunikací v období od 1. 12 2023 do 31. 3. 2024

Komunikace ve Vítkově a v místních částech se dělí do tří skupin:

1.Silnice v majetku státu ve správě - Správy silnic moravskoslezského kraje p.o.

(dále “SSMSK“) střediska  Opava, cestmistrovství Vítkov.

2.Místní komunikace, v majetku Města Vítkova ve správě Technických služeb města Vítkova  (dále „TS“).

3.Účelové komunikace, v majetku a správě právnických nebo fyzických  osob.

Pokyny pro zajištění zimní údržby komunikací jsou podrobně zapracovány ve vyhlášce č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Podle této vyhlášky, která je závazná pro všechny správce komunikací je zimním obdobím považována doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Zajištění zimní údržby je následující:

Ad 1/ U silnic ve správě „SSMSK“ cestmistrovství Vítkov

Rozdělení podle stupně důležitosti:

I.stupeň důležitosti:

Vítkov směr Větřkovice, Vítkov směr Melč přes Podhradí, Vítkov směr Svatoňovice, Opavská ul., Komenského ul., Budišovská ul., Těchanovická ul., Švermova ul., Oderská ul.

II.stupeň důležitosti:

Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – směr Klokočov, Klokočov průjezdná směr léčebna,Vítkov směr N.Těchanovice a Zálužné, Lhotka – N.Těchanovice, Vítkov směr Heřmanice, Vítkov směr Nové Vrbno, Prostřední Dvůr – průtah (až na Veselku).

Operační plán zpracovaný „ SSMSK“ střediskem Opava je základním podkladem pro zabezpečení zimní údržby silnic k.ú.Vítkov a je závazný pro středisko ve Vítkově.  Zimní údržba silnic bude zajišťována tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů:

 I.pořadí důležitosti do 6 hod. 

II.pořadí důležitosti do 12 hod.

Pro případ vzniku kalamitních situací, jimiž se rozumí stav při déle trvajících sněhových srážkách a silných větrech, kdy se vytvoří sněhové jazyky a závěje znemožní průjezdnost pro jiná než speciální vozidla, případně takové překážky, které není možno objet, nebo stav při mrznoucí dešti, kdy se náhle vytvoří plošná, rozsáhlá a souvislá ledová vrstva, bude vyrozuměn a svolán Krajský operační štáb zimní údržby státních silnic (dále jen KOŠ ZÚ). Odpovědnost za zimní údržbu silnic ve Vítkově a místních částech, má vedoucí „ SSMSK“ – cestmistrovství Vítkov Ing. Bendář.

Mechanizační vybavení “ SSMSK“ cestmistrovství Vítkov:

Tatra-815 – 3 ks, Š-706 – 1 ks, IVECO-1 ks, Mercedes Unimog – 1 ks, Zetor – 3 ks, UN-053 – 1 ks, UN -053 – 1 ks, traktorbagr – 1 ks, traktorová škrabka – 4 ks, radlice – 8 ks, šípkový pluh – 1 ks.  Užití zdrsňovacího inertní materiálu (kamenná drť, škvára, struska) se předpokládaném množství 1.900 t.

 

ad 2/ U místních komunikací ve správě TS Vítkov probíhá zimní údržba dle „Nařízení č.2/2021 Města Vítkova o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a schůdnosti chodníků v územním obvodu Města Vítkova“ (dále „nařízení“) a jeho místních územně odloučených částí podrobně specifikované v příloze č.1 plánu zimní údržby (dále uvádíme vybraná ustanovení ):

 

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací – město Vítkov zajistí potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby, kontroluje včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

 

 Základní povinnosti:

 1. Správce místních komunikací – TS Vítkov
 2. zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
 3. v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
 4. řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
 5. úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány města Vítkova, policií a jinými dotčenými orgány
 6. kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou
 7. uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby,
 8. po projednání s orgány policie zvážit změny v dopravním značení a dávat podnět Městské policii Vítkov k řešení odstranění překážek na místních komunikacích tak, aby bylo usnadněno provádění prací spojených se zimní údržbou (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění komunikace).

 

          b) Uživatelů místních komunikací

 • přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
 • při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost komunikace ve stínu stromů, budov apod.)
 • při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,
 • při přecházení komunikace především používat přechody označené pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

 

Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

 1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky
  • odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možnosti dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 - 7 cm, v místních částech se s odklízením sněhu začíná v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 8 – 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních komunikacích v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu, na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v šířce 1,5m, na ostatních chodnících v šířce 1,2 metru. S posypem komunikací se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu a ukončení sněžení.
 2. Zdrsňování náledí nebo provozem zhutněných sněhových vrstev posypem inertními materiály.
  • Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu lpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé, a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

 

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

 

Časový limit pro zahájení odstraňování sněhu:

 • V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 - 7 cm  (v místních částech 8 – 10 cm).
 • V době mimopracovní při pohotovosti pracovníků od jedné hodiny po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 - 7 cm ( v místních částech 8 – 10cm).
 • Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost v případě sněžení, až po ukončení sněžení a odstranění sněhu.
 • V době mimopracovní do jedné hodiny po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

Stanovení pořadí údržby místních komunikací

 

Pro účely tohoto plánu jsou místní komunikace rozděleny do tří stupňů podle dopravní důležitosti:

 

 • Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti

Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení sněžení.

 

 • Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti

Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 4 hodin po ukončení sněžení.

 

 • Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti

Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti, nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému

 

Místní části Města Vítkova

V místních částech města Vítkov (Klokočov, Podhradí, Lhotka, Jelenice, Nové Těchanovice, Prostřední Dvůr, Zálužné) nebo územně odloučených částech budou údržbu místních komunikací zabezpečovat TS Vítkov v III. pořadí dopravní důležitosti.

 

Mechanizace vyčleněná k zajišťování zimní údržby TS Vítkov, p.o.

 

Pro odklízení sněhu z komunikací pro pěší je v operačním plánu zakotveno použití pracovních strojů a zaměstnanců TS:

 • Malotraktor JOHN DEERe (1ks) se zimní nadstavbou - radlice přední, zadní sypač
 • ruční nářadí (sněhové lopaty)
 • určení pracovníci podle momentálních klimatických podmínek a potřeby (pracují na denní popř. noční směnu dle rozpisu podle úseků)

Na komunikacích bude pro odklízení sněhu použita tato technika:

-      ZETOR Fortera - přední radlice, zadní válečkový sypač

-      STEYER - radlice, popř. zadní válečkový sypač

-      kloubových nakladač KUBOTA s radlicí

 • ruční nářadí

 

V mapové části jsou žlutou barvou vyznačeny úseky komunikací, které udržují Technické služby města Vítkova.

VÍTKOV

Trasy vyznačené červeně udržuje Správa silnic MSK.

 

JELENICE

ZÁLUŽNÉ

KLOKOČOV

LHOTKA

NOVÉ TĚCHANOVICE

PROSTŘEDNÍ DVŮR

PODHRADÍ

4. Technické služby zajišťují čistotu města Vítkova a místních částí


email: tsvitkov@tsvitkov.cz

 

- úklid města
- zametání veřejných prostranství
- čištění komunikací a parkovišť města
- dezinfekce veřejných prostor
- sečení trávy
- zimní údržba
- úklid listí
- vývoz bunkrů
- vývoz košů v počtu 174 ks ve Vítkově + místní části
- zametení autobusových čekáren v počtu 13 ks
- odstranění nečistot v bunkrech pro kontejnery
- 1x za 14 dní pravidelné čištění ploch od psích exkrementů