Správa hřbitovů

Obsah:

1. Kontakt
2. Postup při uzavření smlouvy na zřízení hrobového místa
3. Ceník (ceny jsou uvedeny s DPH)
4. Řád veřejného pohřebiště města Vítkova

 

1. Kontakt


správce hřbitova
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

 

Vendula Prokšová
hrobová místa, fakturace pohřebiště
tel: 734 738 821
e-mail: proksova@tsvitkov.cz
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

 

2. Postup při uzavření smlouvy na zřízení hrobového místa

 

Ohledně uzavření smlouvy kontaktujte p. Královou (pouze osobně, popř. předem domluvit schůzku).
Ke smlouvě je třeba doložit:
1. nájemce:
- jméno
- telefon
- datum narození
- adresa trvalého pobytu
2. pro případ nedostupnosti nájemce uvést oprávněného zástupce
- jméno
- telefon
- datum narození
- adresa trvalého pobytu
- uvést vztah zástupce nájemce k nájemci​

 

 


 3. Ceník  

 Hrobové místo nebo urnové místo, dětský hrob, z toho:

- nájemné   9,-- Kč / m2 / rok

- služby 32,-- Kč / m 2/ rok

služby s nájmem spojené  41,-- Kč / m 2 / rok

 

 

 Výkop hrobu : 

1)   dětský hrob: celoroční 5231,00 Kč
2) - hrob – hloubka 150 cm všední den: zima 7 500,00 Kč, léto 7 000,00 Kč

    - hrob – hloubka 150 cm o víkendu:  zima 8 175,00 Kč, léto 7 675,00 Kč

     - hrob – hloubka 150 cm ve svátek:   zima 8 849,00 Kč, léto 8 349,00 K

Pozn: Zima: od 1. 11. do 31.03 –  léto 01. 04. do 31.10. 

 

4. Řád veřejného pohřebiště města Vítkova

 

 1. Rada města Vítkova ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejného pohřebiště dne 25. srpna pod

pod číslem usnesení 1336/37

 1. Řád veřejného pohřebiště je vydán po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 5. 3. 2020 čj. MSK 36329/2020

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Provozování veřejného pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti města.
 2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je Město Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7.
 3. Správcem veřejného pohřebiště jsou Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
 4. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz těchto pohřebišť:
 5.  
 6.  

Nové Těchanoviceparcela č. 98,k. ú. Nové Těchanovice

 1. Vysvětlení zkratek pojmů:

a) Správce pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví

   

Článek 2

Provozní doba veřejného pohřebiště

  Veřejné pohřebiště je přístupné

 

Říjen – březen od 7.00 do 17.00 hodin

Duben – záříod 7.00 do 19.00 hodin

Památka zesnulých, vč. Předcházející a následující soboty a neděle od 7.00 do 20.00 hodin.

 

 

Článek 3

Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa

 

 1. Hrobová místa správce veřejného pohřebiště zřizuje a pronajímá jménem Města Vítkova na základě písemné nájemní smlouvy.
 2. Zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné individuální umístění hrobu a hrobového zařízení na pohřebišti.
 3. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená na pohřebišti. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
 4. V případě pohřbení uložením lidských pozůstatků do země musí být délka nájmu vyplývající ze smlouvy o nájmu hrobového místa upravena tak, aby mohla být dodržena tlecí doba stanovená v článku 5. řádu.

 

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

 1. Na pohřebištích města Vítkova jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
 1. pronájem hrobových míst
 1. Pro hroby, hrobky
 2. Pro uložení lidských ostatků v urnách
 1. správa a údržba veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 2. spravování a udržování objektu na pohřebišti (komunikace, oplocení objektu)
 3. vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště
 4. zajišťování likvidace odpadu (sběr, třídění, odvoz včetně biologického odpadu)
 5. spravování a údržba opuštěných hrobů 
 6. informační služby (informační skříňka)
 7. vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

 

 1. Na pohřebištích města Vítkova jsou dále poskytovány služby, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu:
 1. pohřbívání a provádění exhumací
 2. ukládání, vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

 

 

Článek 5

Stanovení tlecí doby

V souladu se stanovením okresního hygienika se sídlem v Opavě vydaného na základě výsledků hydrogeologického průzkumu na veřejném pohřebišti, je pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovená tlecí doba v délce:

 Nové Těchanovice 10 let, číslo jednací: KHSMS 65467/2019/OP/HO

 Vítkov 15 let, číslo jednací: KHSMS 65464/2019/OP/HOK

 Klokočov 30 let, číslo jednací: KHSMS 65466/2019/OP/HOK

 

Článek 6

Povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky

 

 1. V případě, že je hrobové místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce

oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených správcem

pohřebiště a v souladu s projektovou dokumentací ke stavbě hrobky.

 

 1. V průběhu zhotovení, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení

na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu, je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt

na určité místo (např. skládka, určený kontejner apod.) Při těchto pracích musí být

v maximální možné míře zajištěna průchodnost cest a uliček na pohřebišti (lze-li jinak, neodkládat na ně uvedený stavební materiál, náhrobky, zeminu apod.).

 

 1. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebiště

a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, pokud tak neučinil sám.

 

 1. Nájemce je povinen nahlásit změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

 

 

Článek 7

Podmínky pro povolování exhumace po tlecí době

 1. Provedení exhumace po tlecí době je možné na základě písemné žádosti o jejím provedení podané nájemcem hrobového místa a prokazatelném souhlasu správce veřejného pohřebiště. Před exhumací nezetlených lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také hygienickou stanici.

 

 1. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena.

 

Článek 8

Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště a podmínky užívání

zařízení na pohřebišti

 

 1. Návštěvníci jsou povinni opustit veřejné pohřebiště před koncem provozní doby.
 2. Provozovatel/správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlenými, nezetlenými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
 3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno jejich požívání na pohřebišti.
 5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným

souhlasem provozovatele/správce po předchozí úhradě úplaty dle ceníku a za podmínek stanovených provozovatelem/správcem. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel/správce pohřebiště povolit výjimku.

 1. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
 2. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
 3. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně (včetně reprodukce hudby), kouřit, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 4. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
 5. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou  zabezpečena proti vzniku požárů. Provozovatel/správce může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.    

 

 1. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení, na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
 2. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
 3. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro

nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli/správci pohřebiště.

 1. Na vsypových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypovou louku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na plochy a způsobem na místě určeném.

 

Článek 9

Povinnosti provozovatele a správce veřejného pohřebiště

 

 1. Správce pohřebiště je povinen:
 1. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky.
 2. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytně nutné (např. v důsledku živelné pohromy) bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úprava pohřebiště (v těchto případech je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu).
 3. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne – li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 
 4. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a pronajímá jménem Města Vítkova, tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného

charakteru a rozměrů.

 1. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, uložení uren). Tuto povinnost je možné zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.
 2. Dbát na úpravu, údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně, provádět úklid cest a chodníků, údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch na pohřebišti.
 3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o    pohřebnictví formou vázaných hřbitovních knih.
 4. Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny, popřípadě i doklady o zpopelnění dle skartačního řádu organizace.

          ch)  Provádět číselné označení oddílů, řad, hrobů pohřebiště.

 1. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů

před ukončením. Není – li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní

tuto informaci na místě na daném pohřebišti určeném, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

 1. Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů biologicky nebezpečných.

 

Článek 10

                         Povinnosti nájemce hrobového místa

 1. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věcí na hrobovém místě, je vždy třeba předchozího souhlasu nájemce, neprovádí – li tyto práce sám. Ten, kdo tyto práce provádí, je povinen činit tak dle pokynů provozovatele/ správce veřejného pohřebiště, dle nájemní smlouvy a tohoto řádu.
 2. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu §25 zákona o pohřebnictví. Dojde – li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne – li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že ke své činnosti přibral třetí osobu.
 3. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.   
 2. Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby jeho stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček

a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel/správce pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

 1. Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 
 2. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.

Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je

na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele/správce.

 1. Neodkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa a neopírat je

o sousední hrobová zařízení

 1. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence pohřebiště. Při skončení nájmu předat hrobové místo vyklizené ve lhůtě do 30 dnů od skončení nájmu. Při likvidaci hrobového místa si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí. Možnosti exhumace po tlecí době na pohřebišti jsou upraveny v čl. 7 tohoto řádu.

 

 1. Vysadit strom nebo keř lze pouze s předchozím písemným souhlasem   provozovatele/správce veřejného pohřebiště. Provozovatel/správce může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

 

Článek 11

Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště

 

            Z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště žádné omezení nevyplývá.

 

Článek 12

Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby

 1. Pohřební služba, která hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu otevřít hrob

nebo hrobku, případě provádět exhumaci, tak může činit jen se souhlasem a dle pokynů

provozovatele/správce veřejného pohřebiště a po předložení dokumentů, které si pro

tento účel vyžádá (písemnou žádost nájemce - vypravitele pohřbu, doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby, protokol o předání pracoviště včetně fotodokumentace - stav hrobového místa a jeho okolí před zahájením prací apod.) Provozovatel/správce veřejného pohřebiště je oprávněn provádět dozor nad všemi činnostmi, které pohřební služba na pohřebišti provádí.

 1. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem/správcem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

 

 

Článek 13

Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu veřejného pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád veřejného pohřebiště schválený Radou města Vítkova dne 12. 6. 2002.

Pod číslem usnesení č.j.OS/ZK/2002.

 

Článek 14

Závěrečná ustanovení

 

  1. Tento Řád veřejného pohřebiště je účinný dnem 1. 9. 2020

  2. Tento Řád veřejného pohřebiště schválila Rada města Vítkova dne 25. 08. 2020

      usnesením číslo 1336/37 / 2020