Lesní hospodářství

Obsah:

1. Kontakt
2. Lesní technika

 

1. Kontakt

Inocenc Sedláček
lesní správce
tel: 734 654 514
email: sedlacek@tsvitkov.cz

 

Ing. Martin Bláha
OLH - odborný lesní hospodář

 

2. Lesní technika

- traktor Steyer
- vyvážečka 
- naviják
- čelní nakladač
- podkop

 

 

 

LHC Městské lesy Vítkov vznikl na základě realizace vlastnických práv města Vítkova podle zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, doplněný zákonem č. 114/2000 Sb. Majetek městských lesů byl vyčleněn z bývalého LHC Vítkov. Nově vzniklý lesní majetek patřící městu Vítkovu se nachází na celkem šesti katastrech a to v k.ú. Vítkov, Nové Vrbno, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Větřkovice u Vítkova, a Klokočov u Vítkova.

Celková plocha PUPFL (pozemky určené pro funkci lesa) od r. 2020 činí 285,18 ha (do r. 2019 to bylo 266,34 ha) z toho porostní půda 280,47 ha, bezlesí 4,04 ha a jiné pozemky 0,67 ha.

Přírodní lesní oblast (PLO) 29 – Nízký Jeseník, nadmořská výška 390 – 550 m.n.m., celkový úhrn srážek průměrně 700 – 800 mm, geologická charakteristika – kulmské droby a břidlice, vegetační stupeň – 4 bukový a 5 – jedlobukový.

Lesní majetek spadá celou výměrou do lesů hospodářských.

Platnost LHP od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029.

Zásoba dřeva: 21956 m3b.k.

Maximální výše těžby: 11550 m3b.k. (2010 – 2019 26930 m3b.k., skutečnost 28940 m3). 

Z toho: mýtní 8843 m3, předmýtní 2707 m3

Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let: – probírky: 49, 55 ha, prořezávky: 126,14 ha

Zalesnění: 33,31 ha (zde je započítáno rovněž cca 22 ha trvalých travních porostů, které budou převedeny na les).

Zastoupení podle dřevin v procentech: smrk 35,38, jedle 5,68, borovice 15,8, modřín 20,32, douglaska 0,20, dub 2,46, buk 6,99, habr 0,92, javor 1,68, jasan 0,61, jilm 0,06, bříza 3,37, olše 4,76, lípa 0,78, ostatní 1, 00

V době platnosti LHP na léta 2010 – 2019 bylo zastoupení smrku 71,13 %.

Způsob zalesnění a péče o kultury: Hlavním úkolem zalesnění je naplnění závazného ustanovení plánu – minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin (MDZ). Důležitou činností je péče o kultury, která se projevuje hlavně v jejich důsledné ochraně, oplocení, vytínání nežádoucích a netvárných dřevin. Současná zákonná lhůta zajištění kultur je z důvodu zařazení lesního hospodářského celku do kalamitní oblasti 10 let.

Výchova porostů: Smrk ztepilý byl v minulosti nejdůležitější hospodářskou dřevinou. S ohledem na probíhající klimatickou změnu zastoupení smrku bude silně ustupovat ve prospěch jiných druhů dřevin, které vykazují vyšší odolnost vůči suchu a napadení podkorním hmyzem. Našim hlavním cílem je založit a vychovat kvalitní smíšené porosty se zastoupením více druhů jehličnatých, ale především listnatých dřevin v souladu s novým lesním hospodářským plánem. Včasná a důsledná výchova je základním předpokladem dosažení tohoto cíle – prořezávky, probírky, které výrazně ovlivňují celoplošné zpevnění porostů.

Obnovní postupy: Bohužel i v následujících letech budou obnovní postupy ovlivněny hlavně nahodilou těžbou a většinou se bude jednat o umělou obnovu nově vzniklých kalamitních holin. U porostů nebo porostních zbytků, kde se vyskytuje přirozené zmlazení, bude toto preferováno.

Vlastníku lesa městu Vítkovu se otevírá v budoucnu možnost využití lesa rovněž pro potřeby odpočinku a relaxace občanů vytvořením zajímavých odpočinkových míst, vnášením zajímavých druhů dřevin v okolí odpočívek doplněných mobiliářem, případně vybudováním stezek pro pěší či cyklisty. Výše roční těžby bude v budoucnu nadále klesat a naopak rozsah pěstebních prací bude narůstat. K financování těchto záměrů maximálně využíváme vypisované dotace na hospodaření v lesích. Kromě produkční funkce jsou lesy důležitým prvkem v krajině z hlediska zadržování vody a zároveň jsou významným místem pro rekreaci.